โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2566 จำนวน 80 คน และเพื่อการศึกษาวิจัยอีกจำนวนหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • มีอายุระหว่าง 5-6 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561)
  • อายุเกินเกณฑ์รับสมัคร คือ เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560
  • อายุไม่ถึงเกณฑ์รับสมัคร คือ เด็กที่เกิดหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
กำหนดการ
วัน / เดือน / ปี
รายการ
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 -
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครฯ ออนไลน์ http://prathom.swu.ac.th และชำระเงินค่าสมัครฯ โดยใช้ใบนำฝากที่ Print ออกจากระบบ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา หรือ สามารถสแกนชำระเงินผ่าน Application : SCB EASY เท่านั้น

โดยให้ผู้ปกครอง อัปโหลด ถ่ายภาพ สูติบัตร และรูปถ่ายติดบัตรส่งในระบบรับสมัครฯ
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ผู้ปกครองที่มีปัญหาในการสมัคร สามารถมาติดต่อแก้ไข ได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครฯ ตามประกาศเลขที่สมัคร ในระบบออนไลน์ http://prathom.swu.ac.th และที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
- การรับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ จะแจ้งเลขประจำตัวผู้สมัครฯ วันและเวลาในระบบออนไลน์
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 -
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

- รับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครฯ และประกาศ เรื่อง วิธีการจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2566 ณ โถงล่าง อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ และห้องนาฏศิลป์ ชั้น 1 อาคาร 7

  • โปรดมารับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ
  • วันรับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ ไม่ต้องนำนักเรียนมา หากไม่มารับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ ในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ดำเนินการคัดเลือก (โดยวิธีจับสลาก) เริ่มเวลา 14.00 น.
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และทาง Website ที่ http://prathom.swu.ac.th
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 รับเอกสารรายงานตัวนักเรียน ณ โรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • หากไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นำนักเรียนมารายงานตัว ตามเวลาที่กำหนดในเอกสารรายงานตัว
  • ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่นำนักเรียนมารายงานตัวตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566" เรียนปรับพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เปิดเรียนภาคเรียน1 ปีการศึกษา 2566

ปิดรับสมัคร || เข้าสู่ระบบ